Teemamme

TYÖ – TALOUS – YRITTÄJYYS

Menestyvät yritykset ovat hyvinvointimme perusta. Yritysten menestyksen myönteiset vaikutukset heijastuvat koko yhteiskuntaan työllisyyden ja verotulojen kasvuna. Pidämme siksi tärkeänä, että turkulaisten yrittäjien ja yritysten toimintaedellytykset ovat kunnossa nyt ja tulevaisuudessa.

Keinoina elinvoimaisuuden ylläpitämiselle edistämme paikallisesti seuraavia asioita: ei veronkorotuksia, huolehditaan osaavan työvoiman saatavuudesta, jatketaan lupaprosessien tehostamista ja mahdollistetaan julkisiin hankintakilpailuihin myös paikallisten pk-yritysten osallistuminen. Valtakunnallisesti pidämme tärkeänä kannustavamman sosiaaliturvajärjestelmän luomista, yrittäjien sosiaaliturvan parantamista ja työperäisen maahanmuuton helpottamista.

HYVINVOINTI JA SIVISTYS

Jonoista hoitoon

Yhteiskunnan tehtävä on varmistaa jokaiselle hänen tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut. Tämä tarkoittaa sekä julkisen että että yksityisen sektorin palvelujen hyödyntämistä. Jonoissa ei pitäisi kenenkään joutua odottamaan hoitoa kuin lyhyen ajan. Uudet vaalit, verot tai hallintovirat eivät paranna palveluja. Turussakin väestö ikääntyy ja palvelutarve kasvaa ja tähän haasteeseen on vastattava kestävästi. Myös hyvinvointialueiden toimintamallia on edelleen kehitettävä.

Liikunta edistää hyvinvointia

Vain viidennes suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Liikkumattomuus lisää merkittävästi riskiä sairastua mm. elintapasairauksiin ja aiheuttaa lisäksi vuosittain yli kolmen miljardin euron kustannukset yhteiskunnalle.

Erityisen huolestuttavaa on, että suomalaiset nuoret eivät liiku tarpeeksi. Liikuntapolitiikassa on vahvistettava erityisesti aikuisten arkiliikunnan sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan edellytyksiä. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia, mutta vaativat yksilölliset rahoitus- ja ohjauskeinot.

Meistä kaupungin tulee panostaa suunnitelmallisesti terveyttä edistävään liikuntaan. Tarvitsemme lisää matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia. Liikuntapaikkarakentamistakin on edistettävä määrätietoisesti kunhan samalla huomioidaan kaupungin vastuullinen taloudenhoito.

Sivistys on tiedollista, taidollista sekä sydämen sivistystä

Kasvatus ja koulutus antavat sivistykselle pohjan. Siksi koulutuksesta huolehtinen ja siihen panostaminen ovat kaupungin keskeisiä prioriteetteja aina varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toisen asteen koulutuksesta korkeakouluihin – unohtamatta aikuisoppimisen tarpeita muuttuvassa maailmassa.

Hyvä koulutus parantaa kykyä arvioida tiedon luotettavuutta ja valmiuksia erottaa olennainen epäolennaisesta. Ilman tätä sivistystä ei voi olla toimivaa demokratiaa.

Sydämen sivistystäkin tarvitaan, jotta kykenemme asettumaan toisen ihmisen asemaan, toimimaan moraalisesti oikein ja arvostamaan erilaisuutta.

Haluamme turvata ympäristön ja kestävän joukkoliikenneratkaisun

Kaupungin on suosittava sellaista kulutuskäyttäytymistä ja liikkumista, joka vähentää ympäristökuormitusta. Tätä muutosta Turussa ei pidä toteuttaa pakkomääräyksillä vaan vapaaehtoisuuteen kannustaen. Haluamme valjastaa enemmän teknologiaa ympäristönsuojeluun, josta esimerkkinä ovat sähkökäyttöiset linja-autot kaupunkiliikenteessä.

Ympäristöasiat, liikenneratkaisut mukaan lukien, ovat tärkeä osa kaupunkipolitiikkaa. Yhtä tärkeää on vastuullinen taloudenhoito. Raitiotieasiassa on kyse ajoituksesta. Onko nyt oikea aika? Katetaanko suurinvestoinnit velalla ja veronkorotuksilla? Muuttuvatko työn muodot koronan jälkeen ja vaikuttavatko ne liikkumiseen?

TalPolin pitkäaikainen linjaus raitiotiesuunnitelmissa on sen seutukunnallisuus ja kokonaistaloudellinen kannattavuus. Samalla meille on tärkeää kehittää keskustan saavutettavuutta kaikilla liikkumismuodoilla. Nyt keskustelussa olevaan vain Turkuun sijoittuvan raitiotiehankkeen toteuttamiseen emme näe taloudellisia mahdollisuuksia.